אשף נטו

אשף הנטו הוא כלי שמשרת עובדים ומעבידים, ונועד לתת להם בקלות ובמהירות חישוב של המיסים החלים השכר ובעקבות זאת חישוב הנטו המתאים לברוטו נתון. כללי המיסים הנהוגים במדינת ישראל מורכבים הרבה יותר ממה שמשתקף בשירות זה, ולכן במקרים חריגים, המושפעים מנתונים שלא ניתן לדווחם במסך יחיד זה, יתכן הבדל בין התוצאה המתקבלת כאן ובין התוצאה האמיתית.

מצב משפחתי

למצב המשפחתי השפעה על מספר נקודות הזיכוי הניתנות בגין ילדים. בנוסף לכך, אשה מקבלת חצי נקודת זיכוי בזכות היותה אשה וכן יש השפעה למין העובד על שיעור דמי הביטוח הלאומי בהגיעו לגיל הפרישה.

בן זוג עובד/ת

ילדים המזכים בנקודות זיכוי

ילדים מעניקים נקודות זיכוי ממס הכנסה בהתאם לגיל הילד ולמצב המשפחתי של העובד. לנקודות זיכוי בגין ילדים זכאית אשה נשואה וכן כל עובד שאינו נשוי וילדיו בחזקתו. בגין כל ילד שנולד לפי תחילת השנה וגילו לא עלה על 17 שנה בתחילת השנה ניתנת נקודת זיכוי אחת. בגין ילד שנולד במהלך השנה וילד שהגיע (או יגיע) לגיל 18 במהלך השנה ניתנת חצי נקודת זיכוי. אדם שאינו נשוי והוא זכאי לנקודות זיכוי בגין ילדיו, זכאי לנקודה נוספת בגין היותו משפחה חד-הורית.

תאריך לידה

גיל העובד, אותו אנו מחשבים לפי תאריך הלידה, משפיע על חישוב מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי.

תאריך עליה

לתאריך העלייה חשיבות רק בשלוש השנים הראשונות שלאחר העלייה ארצה, שבהן ניתנות נקודות זיכוי נוספות. אם עלית ארצה לפני יותר משלוש שנים אין צורך שתמלא נתון זה.

תאריך גיוס

לתאריך הגיוס ותאריך השחרור חשיבות רק בשנתיים הראשונות שלאחר השחרור מצה"ל. אם לא שירת בצה"ל או השתחררת לפני יותר משנתיים, אין צורך שתמלא נתון זה.

תאריך שחרור

לתאריך הגיוס ותאריך השחרור חשיבות רק בשנתיים הראשונות שלאחר השחרור מצה"ל. אם לא שירת בצה"ל או השתחררת לפני יותר משנתיים, אין צורך שתמלא נתון זה.

ישוב מיוחד

בהתאם לסעיפים 11, 11א ו-11ב לפקודת מס הכנסה ניתנת הנחה במס הכנסה לתושבי יישובים מסוימים. ההנחה היא באחוז מסוים מההכנסה החייבת, בחלק המקרים בגבולות תקרה. מבחינת ההשפעה על חישוב המס, דומה ההנחה לזיכוי, שגובהו נקבע כאחוז מסוים מההכנסה החייבת.

בחירת היישוב המתאים מתוך הטבלה תחשב את ההנחה המתאימה ליישוב זה.

זיכוי ישוב מיוחד

בשדה תוצאתי זה מוצג גובה הזיכוי (בשקלים) הניתן לתושב של יישוב מיוחד בגין מגוריו ביישוב זה.

נקודות זיכוי

נקודות זיכוי הן הדרך העיקרית למתן הקלת מס תוך התחשבות במצבו המשפחתי של העובד. זהו שדה תוצאתי, המחושב לפי כל שאר השדות שבמשבצת זו. ערכה של נקודת זיכוי אחת בשנת 2001 הוא 168 ₪ לחודש. ערכן של כל נקודות הזיכוי שהעובד זכאי להן מופחת מסה"כ מס ההכנסה שהוא חייב בו.
בשדה תוצאתי זה מוצג מספרן הכולל של נקודות הזיכוי להן זכאי העובד.

פיצויים

בשדה זה מוצגת הפרשת המעביד לקרן לפיצויי פיטורים. ברירת המחדל לאחוז ההפרשה היא 8.33%. ניתן לשנות אחוז זה או לבטל כליל את ההפרש (באמצעות ביטול הסימון בתיבת הסימון).

אובדן כושר

בשדה זה מוצגת הפרשת המעביד לביטוח אובדן כושר עבודה. ברירת המחדל לאחוז ההפרשה היא 2.5%. ניתן לשנות אחוז זה או לבטל כליל את ההפרש (באמצעות ביטול הסימון בתיבת הסימון).

קרן השתלמות

בשדה זה מוצגת הפרשת המעביד לקרן להשתלמות. ברירת המחדל לאחוז ההפרשה היא 7.5%. ניתן לשנות אחוז זה או לבטל כליל את ההפרש (באמצעות ביטול הסימון בתיבת הסימון).

שונות

הפרשה לביטוח לאומי

מס שכר

מס שכר הוא מס שחל רק על המעביד. המס מוטל במסגרת חוק מס ערך מוסף, על שני סוגים של מעבידים:כל שאר המעבידים פטורים ממס שכר.
בשדה זה יש לבחור את סוג המעביד, ובהתאם לכך יחושב המס שהוא חייב בו.

מס מעסיקים

מס מעסיקים הוא מס שחל רק על המעביד. המס מוטל כעת רק על מעביד שהוא מלכ"ר, כלומר מוסד ללא כוונת רווח. גם בין המלכ"רים יש הפטורים ממס זה, ובהם בתי חולים ובתי אבות. שיעור המס, על אותם מעבידים החייבים בו, הוא 4% מהשכר. גם אצל מעבידים אלה, רכיבי השכר החזקת רכב והחזקת טלפון פטורים ממס מעסיקים.
בשדה זה יש לבחור את סוג המעביד, ובהתאם לכך יחושב המס שהוא חייב בו.

דמי ביטוח בריאות

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבוטחים כל תושבי ישראל בביטוח בריאות. התשלום בעד ביטוח זה מנוכה משכרו של העובד, בהתאם לגובה השכר. שיעור דמי הביטוח מושפע מגילו של העובד. מרבית האוכלוסיה, כלומר גברים בגיל 18 עד 65 שנה ונשים בגיל 18 עד 60 שנה, חייבים בדמי ביטוח בריאות בשיעור 4.8% מהשכר.

דמי ביטוח לאומי

במסגרת חוק הביטוח הלאומי מבוטחים תושבי ישראל (ובמידה מצומצמת גם זרים המועסקים בה) בביטוח לאומי, הכולל ענפי ביטוח אחדים שנועדו להעניק רווחה בסיסית לתושבי המדינה. ענפי הביטוח שכל תושב מבוטח בהם תלויים בעיקר בגילו, ועל-פי ענפי ביטוח אלה נקבע שיעור דמי הביטוח. דמי הביטוח הלאומי מורכבים משני חלקים: ניכוי מהעובד והפרשת המעביד.

שכר ברוטו

זהו שדה תוצאתי, המציג את סך כל התשלומים ששולמו לעובד.

ברוטו חייב במס

זהו שדה תוצאתי, המציג את המשכורת המשמשת בסיס לחישוב מס הכנסה. במשכורת זו נכלל השכר ברוטו, כלומר כל התשלומים ששולמו לעובד, ואליו מתווסף שוויין של הטבות שקיבל העובד, כגון שווי רכב צמוד, שווי שי לחג וכדומה.

שווי רכב צמוד

רכב צמוד שניתן לעובד ממעבידו הוא הטבה חייבת במס. שווי ההטבה לצורך מס, כלומר הסכום שיתווסף לשכר ברוטו לצורך חישוב המס החל על העובד בגין הרכב הצמוד, נקבע לפי קבוצת הרכב המופיעה ברשיון הרכב. מרבית הרכב הצמוד בישראל נמצא בקבוצות רכב 1 ו-2, שלשתיהן נקבע השווי הנמוך ביותר (930 ₪ בחודש יולי 2000).

דמי חבר בארגון עובדים/מס ארגון

עובד החבר בארגון עובדים חייב בדמי חבר לארגון זה. דמי החבר מנוכים באחוז מסוים מהשכר (עד לתקרה). בהסתדרות הכללית החדשה ובהסתדרות עובדים לאומית שיעור דמי החבר הוא 0.9% מהשכר. עובד שאינו חבר בארגון עובדים, אך מועסק במסגרת הסכם קיבוצי, חייב בדרך כלל במס ארגון לארגון העובדים החתום על ההסכם הקיבוצי. שיעורו של מס הארגון המשולם להסתדרות הכללית החדשה הוא 0.7%.

שכר נטו

שכר הנטו הוא הסכום אליו עורג העובד במשך כל החודש, כלומר החלק שנותר מהמשכורת לאחר שהופחתו ממנה הניכויים למיניהם, והוא החלק שניתן לעובד, ישירות או באמצעות העברה לחשבון הבנק שלו.

עלות השכר

עלות השכר הוא הסכום שמשקף את המחיר שמשלם המעביד בגין העסקת העובד. עלות השכר כוללת את השכר ברוטו, ואת ערכן של כל ההפרשות (כגון הפרשה לביטוח לאומי) שחייב בהן המעביד בגין העסקת העובד.

משכורת בסיסית

במשכורת הבסיסית נכללים כל מרכיבי השכר המזכים את העובד בזכויות סוציאליות, כלומר מהווים בסיס לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים. מרכיבי שכר אלה כוללים שכר יסוד, תוספת ותק, גמול השתלמות וכו'.
הם אינם כוללים, בדרך כלל, מרכיבים המהווים החזר הוצאות, כגון החזקת רכב.

תוספות שונות

התוספות שאינן מזכות בזכויות סוציאליות הן, בדרך כלל, תשלומי החזר הוצאות, כגון החזקת רכב והחזקת טלפון. בהתאם להסכם העבודה עשויים להיכלל בסעיף זה תשלומי שעות נוספות.

שווי הטבות אחרות

במשכורתו של העובד נכללות לעתים הטבות בשווה כסף כגון ארוחות, ביטוח ריפוי שיניים, שי לחג וכדומה. שוויין של הטבות אלה חייב במס.

נטו לגילום ללא הפרשות סוציאליות

בהסכמי שכר רבים מובטח לעובד תשלום נטו (או תשלום מגולם), כלומר המעביד מתחייב על גובה הסכום נטו שיינתן לעובד, כאשר כל תשלומי המיסים הנובעים מתשלום זה יחולו על המעביד. לקיום התחייבותו, על המעביד לשלם לעובד סכום ברוטו כזה, שלאחר הפחתת המיסים ממנו ייוותר בידי העובד בדיוק סכום הנטו שהובטח לו.
ההסכם לתשלום נטו עשוי לחול על רכיבים מסוימים של השכר (למשל, חלק מתשלומי החזקת רכב במגזר הציבורי), או על השכר כולו. הפעולה של חישוב שכר הברוטו המתאים לשכר הנטו שהובטח קרויה גילום. המס העיקרי שעל המעביד לגלם הוא מס הכנסה, ואליו מצטרפים דמי ביטוח-לאומי ודמי ביטוח בריאות. כאשר חלים שינויים בשיעורי המיסים הללו (עקב שינויים בחקיקה או במאפייני העובד), אין הם מתבטאים בסכום נטו שניתן לעובד, אך הם מתבטאים בסכום ברוטו, שגדל או קטן בהתאם לשינויים בשיעורי המס.
בשדה זה יש לדווח סכומי נטו לגילום שאינם מזכים את העובד בהטבות סוציאליות, כלומר אינם מזכים את העובד בהפרשה לפנסיה, קרן השתלמות וכדומה.

נטו לגילום עם הפרשות סוציאליות

בהסכמי שכר רבים מובטח לעובד תשלום נטו (או תשלום מגולם), כלומר המעביד מתחייב על גובה הסכום נטו שיינתן לעובד, כאשר כל תשלומי המיסים הנובעים מתשלום זה יחולו על המעביד. לקיום התחייבותו, על המעביד לשלם לעובד סכום ברוטו כזה, שלאחר הפחתת המיסים ממנו ייוותר בידי העובד בדיוק סכום הנטו שהובטח לו.
ההסכם לתשלום נטו עשוי לחול על רכיבים מסוימים של השכר (למשל, חלק מתשלומי החזקת רכב במגזר הציבורי), או על השכר כולו. הפעולה של חישוב שכר הברוטו המתאים לשכר הנטו שהובטח קרויה גילום. המס העיקרי שעל המעביד לגלם הוא מס הכנסה, ואליו מצטרפים דמי ביטוח-לאומי ודמי ביטוח בריאות. כאשר חלים שינויים בשיעורי המיסים הללו (עקב שינויים בחקיקה או במאפייני העובד), אין הם מתבטאים בסכום נטו שניתן לעובד, אך הם מתבטאים בסכום ברוטו, שגדל או קטן בהתאם לשינויים בשיעורי המס.
בשדה זה יש לדווח סכומי נטו לגילום שמזכים את העובד בהטבות סוציאליות, כלומר מזכים את העובד בהפרשה לפנסיה, קרן השתלמות וכדומה.

שווי גמל מעל תקרה

הפרשת המעביד הפטורה ממס לקופת גמל לתגמולים, לקרן פנסיה ולביטוח מנהלים חסומה לתקרה. הפרשה שמעבר לתקרה זו חייבת במס. בשדה תוצאתי זה מוצג ערכה של הפרשת המעביד שמעבר לתקרה, וסכום זה נכלל בברוטו החייב במס של העובד.

שווי קרן השתלמות מעל תקרה

הפרשת המעביד הפטורה ממס לקופת גמל לקרן השתלמות חסומה לתקרה. הפרשה שמעבר לתקרה זו חייבת במס. בשדה תוצאתי זה מוצג ערכה של הפרשת המעביד שמעבר לתקרה, וסכום זה נכלל בברוטו החייב במס של העובד.

ביטוח מנהלים/קרן פנסיה

להבטחת פרנסתו של העובד בהגיעו לגיל זיקנה, להבטחת הכנסה לשאירים במקרה של מות העובד ולהבטחת הכנסה לעובד במקרה של אובדן כושר עבודה משמשות שלוש דרכים:אחוז הניכוי המקובל משכרו של העובד לקופת גמל לתגמולים ולביטוח מנהלים הוא 5%, ואחוז הניכוי המקובל לקרן פנסיה הוא 5.5%. בחירת אחת מחלופות אלה מציגה אחוזים אלה בהתאמה, וניתן לשנות את האחוז במידת הצורך.
כאשר לעובד אין אף אחת מהקופות, יש לבחור באחת החלופות ולשנות את האחוז לאפס.

ביטוח מנהלים/קרן פנסיה

להבטחת פרנסתו של העובד בהגיעו לגיל זיקנה, להבטחת הכנסה לשאירים במקרה של מות העובד ולהבטחת הכנסה לעובד במקרה של אובדן כושר עבודה משמשות שתי דרכים:אחוז הניכוי המקובל משכרו של העובד לביטוח מנהלים הוא 5%, ואחוז הניכוי המקובל לקרן פנסיה הוא 5.5%. בחירת אחת משתי חלופות אלה מציגה אחוזים אלה בהתאמה, וניתן לשנות את האחוז במידת הצורך.

קופ"ג לעצמאיים (סעיף 47)

בהתאם לסעיף 47 לפקודת מס הכנסה רשאי העובד לחסוך בקופת גמל בגין חלק השכר שאינו מזכה אותו בהטבות סוציאליות (חלק זה דווח במשבצת התשלומים, בשדה "תוספות שונות"). אחוז הניכוי המרבי הוא 5% לעובד שגילו פחות מ-50 שנה, ו-7.5% לעובד שמלאו לו 50 שנה בתחילת שנת המס. אחוז זה מוצג אוטומטית לפי גילו של העובד, וניתן לשנותו במידת הצורך. אם העובד בחר שלא לחסוך בקופת-גמל לעצמאיים יש לבטל את הסימן V בשדה זה.

קופ"ג לשכירים (סעיף 45א)

קופת גמל שהחיסכון בה מתבצע בהתאם להוראות סעיף 45א לפקודת מס הכנסה. מטרתה העיקרית של הקופה היא מתן ביטוח פנסיוני לעובד. קופות גמל לשכירים הן משני סוגים: קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לקצבה. התשלומים לקופת גמל לשכירים לשכירים מורכבים משלושה סעיפים: ניכוי מהעובד בשיעור 5% או 5.5% משכרו שמהווה בסיס לגמל, הפרשת מעביד לתגמולים זהה לניכוי מהעובד, הפרשת מעביד לפיצויים בשיעור 8.33% משכר הבסיס של העובד. בגין חלקו של העובד בחיסכון בקופה מקבל העובד זיכוי ממס. הפרשת המעביד שמעל לתקרה חייבת במס כהכנסת עבודה.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא הטבה ממנה נהנים שכירים רבים. הניכוי המקובל ממשכורתו של העובד הוא 2.5%, ואתו מלווה הפרשת המעביד בשיעור 7.5% (רכיב זה מופיע במשבצת "הפרשות המעביד"). אם העובד אינו נהנה מהטבה זו, יש לבטל את הסימן V בשדה זה.

ניכויים שונים

בשדה זה ניתן לדווח על ניכויים נוספים המבוצעים מהשכר, כגון ניכוי לתוכנית חיסכון או החזר הלוואה.

מס הכנסה

בשדה תוצאתי זה מוצג סה"כ מס הכנסה שחושב לעובד.

סה"כ ניכויים

בשדה תוצאתי זה מופיע סכום כל הניכויים המופיעים במשבצת הניכויים.

קופות-גמל

בשדה זה מחושבת הפרשת המעביד לקופת-גמל (ביטוח מנהלים או קרן פנסיה). ניתן לקבוע את הסכום במפורש על-ידי דיווחו, או לחשב אותו כאחוז מהמשכורת הבסיסית.

סה"כ הפרשות המעביד

בשדה תוצאתי זה מוצג סה"כ הסכומים המופיעים במשבצת "הפרשות המעביד", והוא מייצג את סה"כ הסכומים שמוסיף המעביד על הברוטו: תשלומים שנרשמים על שמו של העובד ויגיעו אליו בעתיד ותשלומי מיסים.

פרטים אישיים

במשבצת זו יש לדווח פרטים אישיים אחדים, המשפיעים על חישוב שכרו של העובד, בעיקר בחלק הניכויים ובחלק השתתפות המעביד.

תשלומים

במשבצת זו יש לדווח את פרטי התשלומים וההטבות בשווה כסף הניתנים לעובד.

ניכויים

במשבצת זו יש לדווח את פרטי הניכויים משכרו של העובד. אחדים מהניכויים ניתן לדווח בשתי דרכים:

הפרשות המעביד

במשבצת זו מחושבים סכומים שמעביר המעביד בגין העסקת העובד לגורמים שונים: קופות-גמל, המוסד לביטוח לאומי ורשויות המס.

שווי הפרשה לפיצויים מעל תקרה

החל מינואר 2017 מוגבל הפטור להפקדת המעסיק לפיצויים להפקדה שנתית שאינה עולה על משכורתו החודשית הממוצעת של העובד או 32,000 ש"ח, הנמוך מבין השניים (תקרת ההפקדה החודשית בשנת 2017 היא לפיכך 2,666.67 ש"ח). הפרשה שמעבר לתקרה זו חייבת במס. בשדה תוצאתי זה מוצג ערכה של הפרשת המעביד שמעבר לתקרה, וסכום זה נכלל בברוטו החייב במס של העובד.